pondělí 10. května 2021

Aplikace od "S" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si tentokrát představíme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "S". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "S"

 • SaveOrig
   - jednoduchá LISP utilita - příkaz pro uložení DWG souboru v témže formátu, v jakém byl otevřen - tedy např. u výkresu ve formátu DWG2014 nedojde k jeho nechtěnému povýšení na aktuální formát DWG2018. Viz SaveOrig

 • Scales
   - online nástroj v sekci Převodníky na portálu CADforum.cz - převodník měřítek nabízí převody rozměrových jednotek mezi dvěma známými měřítky a mezi různými délkovými jednotkami. Je vhodný např. pro modelářství, 3D tisk, mapování, apod. Viz cadforum.cz/cz/scales.asp

 • ScaleXYZ
   - je jednoduchý LISP nástroj, kterým můžete měnit měřítko vybraných objektů nezávisle jen v jedné zadané ose - X, Y nebo Z. Viz ScaleXYZ

 • Scatter a DrawRnd
   - nástroj pro náhodné rozstrkání pravidelného vzoru objektů v DWG výkresu. Nabízí široké možnosti náhodného posunu, měřítka, barvy a dalších vlastností vybraných objektů. Lze měnit 2D a 3D pole, objekty podél křivky, barvy dle palety, apod. Příkaz DRAWRND kreslí body, kružnice nebo vkládá bloky s nastavenými náhodnými modifikátory. Viz Scatter • Seg2P a SegCur
   - je zobecněný modifikátor P2B pro souřadnici bodu v polovině - Seg2P umí vypočíst souřadnici v 1/4 nebo 2/5 vzdálenosti mezi dvěma body. Transparentní příkaz SegCur odměřuje tuto vzdálenost podél zadané křivky. Viz Seg2P

 • Sel2BlkRef (Blockify)
   - dokáže automaticky nahradit opakující se objekty (kopie objektů) použité v DWG výkresu referencemi (vloženími) automaticky vygenerovaného bloku. To šetří jednak velikost výkresového souboru a jednak čas při budoucích úpravách takovýchto opakovaných objektů. Viz Sel2BlkRef

 • Sel3Dsol
   - slouží pro automatizovaný výběr resp. filtrování 3D těles v DWG výkresu AutoCADu. Můžete vybrat tělesa vyšší nebo nižší než zadaná výška (od-do), větší nebo menší než zadaný objem nebo povrchová plocha, nebo "štíhlá" tělesa - která jsou vyšší než širší (či naopak).. Viz Sel3Dsol

 • SelByAnnoScale
   - umožňuje vybrat v DWG výkresu všechny objekty, které mají přiřazené konkrétní měřítko anotací (poznámek). Viz SelByAnnoScale

 • SelCor
   - nástroj pro hromadný výběr DWG objektů podle seznamu XY nebo XYZ souřadnic načteného z Excelu, resp. z CSV souboru. Lze nastavit toleranci vybíraného okolí. Viz SelCor • SelDB
   - umožňuje snadno vybírat dynamické bloky podle jejich dynamických vlastností, parametrů a stavů viditelnosti. Můžete rovněž určit faktor nepřesnosti (tolerance) pro zadané numerické vlastnosti. Viz SelDB

 • SelectionInfo
   - plní jedno z nejčastějších přání uživatelů Inventoru - vytvoří trvale zobrazené okno, resp. paletu iVlastností (iProperties) se zobrazením vlastností komponenty, na kterou zrovna ukážete. Tento doplněk si můžete stáhnout z našeho kanálu na GitHubu, kde jej poskytujeme včetně zdrojového kódu v C#, takže si jej můžete upravit podle vašich potřeb. Viz SelectionInfo • SelFace
   - LISP utilita umožňuje hromadně vybírat 3D plochy (3DFACE) s degenerovanými vrcholy, se 4 vrcholy, vodorovné plochy, rubové plochy, atd. Viz SelFace

 • SelfIntersect
   - LISP utilita umožňuje detekovat křivky (polyline) se segmenty, které se vzájemně protínají (tvoří smyčky), nebo křivky obsahující duplicitní vrcholy - nadbytečné opakující se vrcholy nebo "couvající" (cik-cak) segmenty či části segmentů. Problematické vrcholy jsou zvýrazněny šipkami. Viz SelfIntersect

 • SetACIcolor
   - DWG výkresy z Inventoru nebo z jiných zdrojů mohou obsahovat objekty s přiřazenými truecolor barvami (RGB). Ty mohou být obtížné zpracovatelné - např. pro filtraci, vykreslení nebo přiřazení výkresových stylů (např. monochromatického). Tato LISP utilita pomůže snadno přebarvit truecolor objekty na nejbližší odstíny indexovaných barev (ACI) z 256barevné palety AutoCADu. Viz SetACIcolor

 • ShortPath
   - pomocí utility ShortPath můžete v AutoCADu vyřešit úlohu nalezení nejkratší spojnice mezi zadanými body - nejkratší trasy, po které navštívíte všechny zadané body a vrátíte se na výchozí místo. Tato klasická matematická úloha se nazývá "problém obchodního cestujícího" (TSP) a patří k optimalizačním úlohám s nejvyšší obtížností řešení. Viz ShortPath • Sklonovník
   - nejde v pravém slova smyslu o aplikaci, ale o dynamický blok. Pomocí dynamického bloku SKLON1 s generovaným atributem si můžete vytvořit automatickou popisku zobrazující sklon vybrané linie v procentech. Viz Sklonovník • SlopeTick
   - pomocí této LISP utility můžete v AutoCAD snadno vytvořit šrafy sklonu svahu terénu. Pro pokročilejší, dynamické šrafy mezi dvěma 2D křivkami můžete využít funkce "Svahové šrafy" z bonus nadstavby Holixa Civil Tools. Viz SlopeTick

 • SMove
   - pomocí freeware utility SMove (scaled move, proporcionální posun) můžete v AutoCADu přesunout vybrané objekty tak, že objekty vzdálenější od referenčního bodu budou posunuty/protaženy více než objekty bližší. Viz SMove

 • SMP - Sheet Metal Parts
   - je inteligentní parametrická knihovna (generátor) speciálních plechových dílů plně integrovaná do prostředí Autodesk Inventoru. Umožňuje rychlou tvorbu potrubních větví a rozvinů pro výrobu. Viz SMP

 • Sol2Mesh
   - LISP utilita převede libovolná vybraná 3D tělesa z DWG souboru na sítě (mesh) nebo samostatné 3D plochy - např. pro 3D tisk nebo převody do jiných aplikací. Viz Sol2Mesh

 • SolSimilar
   - pomocí freeware LISP utility SolSimilar můžete automaticky vybírat všechna identická (nebo velmi podobná) 3D objemová tělesa nebo 2D Oblasti (regiony) z vašeho DWG výkresu AutoCADu. Lze nastavit fuzzy-faktor pro výběr. Viz SolSimilar

 • Speak
   - mluvící AutoCAD nebo Inventor. Pro hlasový výstup z AutoCADu lze využít SAPI rozhraní Windows a z AutoCADu jej volat např. pomocí LISPu - viz příklady. Rovněž pomocí jednoduchého makra modulu iLogic můžete v Inventoru hlasově zkontrolovat přiřazení materiálu každé ukládané součásti. Viz AutoCAD - Speak a viz Inventor - Speak

 • SphereUnf a ConeUnf
   - pro rozvin standardně (geometricky) nerozvinutelných 3D objektů do dvourozměrné podoby (plech, papír, apod.) lze využít aproximace. Například rozvin kulové plochy (koule, polokoule) lze aproximovat pomocí lístků "slupky pomeranče". Podobně lze rozvinou kuželové povrchy, včetně komolých. Viz SphereUnf

 • SplitArea
   - v mnoha situacích (parcely, místnosti, plechové součásti) bývá potřeba rozdělit nepravidelný tvar uzavřené plochy na polovinu nebo na určitý počet menších dílů. Pro dělicí linie můžete využít několik metod - pevný směr, pevný bod nebo libovolné uživatelsky definované křivky. Viz SplitArea • SplitDrawing
   - chcete-li v Inventoru rozdělit vícelistový výkres na individuální, samostatné výkresy o jednom listě, můžete využít VBA makro SplitDrawing. Viz SplitDrawing

 • srxText
   - pro nalezení a náhradu podřetězců nebo celých textů v DWG výkresu AutoCADu, včetně možnosti využití skriptů pro náhradu textu (i v kótách a atributech a multiodkazech) v mnoha výkresech najednou, můžete využít utilitu srxTEXT. Pro hledání i náhradu lze využít i regulární výrazy a provádět tak i komplikovaná nahrazení. Viz srxText a tipy

 • STLIN a STL2DWG
   - pro zpětné načtení STL souborů s 3D modely (např. tiskovými) do AutoCADu nebo Inventoru lze využít online převodník STL2DWG (převod do DXF) nebo utilitu STLin pro AutoCAD. Viz STL v Inventoru a STLin či další tipy

 • STLview
   - jeden z online nástrojů v sekci Převodníky na CADforum.cz - interaktivní 3D prohlížeč mesh formátů - STL, OBJ a 3DS, včetně podpory textur. Viz STLview

 • SumUnfoldEdges
   - pomocí makra SumUnfoldEdges můžete jednoduše stanovit délku vnějších hran (obvodu), vnitřních hran, celkovou délku hran a počet průrazů na rozvinutém modelu plechové součásti Inventoru. Zjištěné hodnoty jsou zapsány do uživatelských iVlastností - InnerEdgeLength, OuterEdgeLength a TotalEdgeLength. Viz SumUnfoldEdges

 • SureSave
   - nástroj pro ukládání DWG souborů, zabrání ztrátě dat při výpadku, při omylu při ukládání nebo přepsání souboru. Pravděpodobně už se vám někdy stalo, že jste si omylem neuložili rozsáhlé editace výkresu v AutoCADu (na výzvu "Uložit změny?" jste odpověděli Ne). Lze také ukládat výkres po každém N-tém příkazu. Viz SureSave a tip

 • SurfacePoints
   - LISP utilita SurfacePoints automaticky vytvoří bodové objekty na vybraném upraveném povrchu terénu. Ty lze opatřit uživatelsky formátovanými popiskami výšky a dalších parametrů. Viz SurfacePoints

 • SVG Export
   - bonus utilita SVG Export vytvoří vektorové soubory SVG obrázků přímo z vašich DWG výkresů v AutoCADu. Viz SVG Export

 • SysVarLock
   - změně nastavení zadaných systémových proměnných AutoCADu pomůže zabránit reaktor SysVarLock. Tato aplikace 'hlídá' hodnoty daných proměnných a pokud je učiněn pokus o změnu jejich hodnoty, danou změnu buď povolí nebo odmítne - podle předdefinovaného kritéria (logické podmínky). Při splnění dané podmínky je změna povolena, jinak odmítnuta. Viz SysVarLock


Žádné komentáře:

Okomentovat